ویژگی های معماری سرویس گرا

ویژگی های معماری سرویس گرا

نکاتی در خصوص معماری سرویس گرا:

هم راستای کسب و کار سازمان است

هم موضوعی فنی است و هم نوعی سبک تفکر است

مبتنی بر اتصال سست است و از پیام رسانی استفاده می کند

قادر به ساخت سیستم های ترکیبی است

از مولفه های قابل استفاده مجدد(سرویس) تشکیل شده است

مهمترین دستاورد آن انعطاف پذیری و چابکی فناوری اطلاعات در برابر تغییرات کسب و کار است.

زیرساخت ارتباطی برای این معماری می بایست مستقل از پروتکل های لایه های زیرین باشد.

در جمع بندی مطالبی که در خصوص تعریف معماری سرویس گرا و قابلیت های آن ذکر شد، می توان ویژگی های معماری سرویس گرا را بصورت خلاصه در شکل زیر بیان نمود.

یکپارچه سازی سیستم های سازمانی (EAI)

راه حل معماری سرویس گرا برای یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی، ارتباط بین سیستم های اطلاعاتی به کمک وب سرویس است. از اواخر دهه 90 برای چالش تعامل پذیری سیستم های اطلاعاتی رهیافت هائی ارائه شد که معروفترین آنها اتصال نقطه به نقطه (Peer-to-Peer) و یکپارچگی مبتنی بر یک مترجم مرکزی بود. در حالت نقطه به نقطه(شکل زیر) برای هر تعامل بین دو سیستم اطلاعاتی می بایست که استاندارد و مسیر ارتباطی خاصی فراهم گردد.

طبیعی است که چنین رهیافتی بسیار هزینه بر و دست و پا گیر خواهد بود.

در حالت مترجم مرکزی نیز میان افزاری(Middleware) به عنوان مترجم بین همه سیستم های اطلاعاتی عمل می کرد به گونه ای که مانند یک هاب مرکزی تمامی پیام های ارسالی به این واسط ارجاع می شد و پس از ترجمه به پروتکل و فناوری مربوط به سیستم دوم، ارسال می گشت(شکل زیر).

این گزینه نیز با دشواری هائی همراه بود که مهمترین آنها وجود انواع پروتکل های ناهمجور و عدم جامعیت بود. اما در معماری سرویس گرا اصل بر این است که همه سیستم های اطلاعاتی با یک واسط استاندارد و مورد توافق جهانی تعامل داشته باشند. این واسط سرویس نام دارد(شکل زیر) و پروتکل های مورد استفاده آن نیز شامل SOAP،WSDL،XML می شود، تبادل سرویس بین سیستم های اطلاعاتی به کمک گذرگاه سرویس سازمان(ESB) انجام می شود.

سیستم های مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPMS)

معماری سرویس گرا برای مدیریت و اجرای فرآیندهای سازمان از مفهوم ارکستریشن(هم نواسازی) کمک گرفته است، در این رهیافت منطق و جریان کار فرآیند از فعالیت های آن جدا می شود، به گونه ای که جریان گردش فرآیند در قالب BPEL مدیریت می شود ولی هر کدام از فعالیت های فرآیند می توانند توسط سیستم های اطلاعاتی مختلف پیاده سازی شوند. بدین ترتیب امکان تغییر جریان کار بدون نیاز به تغییر سیستم های پشتیبان میسر می شود که این امر کمک شایانی به انعطاف پذیری فناوری در پاسخ به تغییرات حرفه می کند.

در شکل زیرچگونگی پیاده سازی یک فرآیند که با سه سیستم اطلاعاتی ارتباط دارد توسط ابزار BizTalk Server نشان داده شده است. در این مثال هر سیستم دارای فناوری و استانداردهای مخصوص به خود است. نکته جالب اینکه سیستم های اطلاعاتی به کار گرفته شده برای اتوماسیون فرآیند مزبور از وجود فرآیند(گردش و قوانین) اطلاع ندارند، آنها تنها به پیام هائی که ارسال شده جواب می دهند(جداسازی منطق فرآیند از اتوماسیون فعالیت های آن)، این موضوع باعث سهولت پیاده سازی فرآیندهای جدید و تغییر فرآیندهای موجود می شود که ارزش بالایی برای سازمان ها دارد.

 

/ 0 نظر / 41 بازدید