ضرورت و مزایای SOA

ضرورت و مزایای SOA

سیستم های چابک: معماری سرویس گرا سازمان را قادر می سازد تا به سرعت سیستم های خود را تغییر دهد. این چابکی هم از جهت کارکردهای سیستم و هم از جهت تغییر جغرافیائی یا ارتقاء سکوها و حتی تغییر تامین کننده فناوری است.

استفاده مجدد: استفاده مجدد از کد برنامه یا سیستم ها، از گذشته مورد توجه روش های تولید و توسعه نرم افزار بوده است، معماری سرویس گرا قابلیت استفاده مجدد را هم در سطح کارکردی(سرویس) و هم در سطح داده ها مهیا می کند.

یکپارچگی آسان با شرکاء داخلی و خارجی: می توان گفت قابلیت یکپارچگی سیستم ها و سکوها یکی از نکات کلیدی است که معماری سرویس گرا به آن پرداخته است.

بهبود بازگشت سرمایه: معماری سرویس گرا مجموع هزینه صرف شده برای فناوری اطلاعات و سرویس های کسب و کار را به دو روش کاهش می دهد. اول با حذف هزینه های میان افزارها و فناوری های اختصاصی و جایگزین کردن آن با فناوری های استاندارد مانند وب سرویس و دوم با ترکیب کارکردهای کسب و کار در قالب سرویس هائی که توسط واحدهای مختلف قابل استفاده باشد.

همراستایی فناوری اطلاعات با کسب و کار: هدف معماری سرویس گرا پیاده سازی نرم افزاری یک کارکرد کسب و کار (سرویس کسب و کار) با قابلیت استفاده مجدد و انعطاف پذیر است، لذا سرویس های نرم افزاری در معماری سرویس گرا چیزی نیستند مگر عینیت بخش همان سرویس های کسب و کار در بستر فناوری اطلاعات.

قابلیت انعطاف و تغییر آسان از یک ارائه دهنده سرویس به دیگری: موضوع انعطاف در معماری سرویس گرا برای هر دو مورد سرویس های داخل سازمانی و خارجی صدق می کند

/ 0 نظر / 31 بازدید