تعریف و ویژگیهای معماری سرویس گرا

تعریف و ویژگیهای معماری سرویس گرا

تعریف معماری سرویس گرا

برای معماری سرویس گرا تعاریف متنوع و بعضا مختلفی ارائه شده که هر کدام از نگاهی به تبیین خصوصیات آن پرداخته اند، برای درک بهتر این مفهوم و آگاهی از کلیه برداشت ها و نگاه های موجود، در ادامه تعدادی از این تعاریف آورده شده است:

چارچوبی وسیع و استاندارد که سرویس ها در آن ساخته، استقرار و مدیریت می شوند و هدفش افزایش چابکی فناوری اطلاعات در جهت واکنش سریع به تغییرات در نیازهای کسب و کار است.

سبکی از معماری سیستم های اطلاعاتی که هدف آن دستیابی به اتصال سست در ارتباطات بین مولفه های نرم افزاری است. اتصال سست بین مولفه های نرم افزاری باعث قابلیت استفاده مجدد آنها می شود، سرویس در اینجا به معنای پیاده سازی نرم افزاری یک کارکرد کسب و کار خوش تعریف است که می تواند در فرآیندها یا نرم افزارهای مختلف مورد استفاده و فراخوانی قرار بگیرد.

معماری سرویس گرا یک محصول نیست بلکه پلی است بین حرفه و فناوری به کمک مجموعه ای از سرویس های متکی بر فناوری که دارای قوانین، استانداردها و اصول طراحی مشخص هستند.

در جدول زیر مقایسه ای بین رهیافت سرویس گرا با رهیافت های گذشته انجام شده است:

سرویس های وب

معمولا واژه های معماری سرویس گرا و سرویس های وب(Web Service) اشتباها به جای هم و به صورت معادل استفاده می شوند لذا لازم است این دو مفهوم به صورت دقیق تر بررسی شوند. سرویس های وب را باید نوعی فناوری برای تحقق ویژگی استقلال از سکو در معماری سرویس گرا دانست.

تعریف: یک سرویس وب، نوعی سیستم نرم افزاری است که جهت تعامل ماشین با ماشین در سطح شبکه طراحی شده است و دارای یک تعریف(توصیف) قابل پردازش توسط ماشین با نام WSDL است. دیگر سیستم ها بر طبق این توصیف از قبل مهیا شده با سرویس دهنده تعامل خواهند داشت، پیام ها توسط پروتکل SOAP (ترکیب HTTP با XML ) و یا سایر پروتکل های مشابه منتقل می شوند.

سرویس وب باید دارای شرایط زیر باشد:

در سطح وب در دسترس باشد

از استاندارد XML جهت تبادل اطلاعات استفاده کند

به هیچ سکو یا سیستم عاملی وابسته نباشد.

با سرورها و سیستم ها تعامل دارد و نه کاربران

خود توصیف باشد

قابل شناسائی باشد(جهت استفاده سرویس گیرندگان ابتدا باید ثبت و سپس شناسائی شود)

/ 0 نظر / 70 بازدید