معرفی Soa

معرفی Soa

 

 

نیاز به SOA

از گذشته، توسعه و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی در سازمانها با چالش های خاصی مواجه بود که اجازه نمی داد فرایند تولید نرم افزار همانند تولید سخت افزار بصورت صنعتی و سریع پیش برود، همچنین تغییر و یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی همواره مشکلات خاص خود را داشت. در مقابل، رهیافت ها و فناوری های ارائه شده در این حوزه نیز تلاش می کردند هر کدام به نوبه خود برای کاهش اثر این چالش ها و بهبود وضعیت بازار نرم افزار راه حل های موثری ارائه دهند. عمده چالش های فناوری اطلاعات و خصوصا سیستم ها در سازمان ها را می توان در سه مورد اصلی خلاصه نمود:

عدم امکان تعامل پذیری و یکپارچگی کلیه سیستم های اطلاعاتی سازمانی در جهت فراخوانی و استفاده از مولفه های نرم افزاری مشترک بصورت مستقل از سیستم عامل، سکو، فناوری و پروتکل های ارتباطی طرفین

تفاوت دیدگاه و فرهنگ واژگان کارشناسان فناوری اطلاعات با کارشناسان کسب و کار که موجب عدم درک مشترک از نیازمندی های سیستم های اطلاعاتی تولیدی می شد

عدم توانائی فناوری اطلاعات در تطبیق با سرعت تغییرات کسب و کار با توجه به نیاز سازمانها به تغیر مداوم فرایندها و سرویس ها با توجه به سه چالش اصلی گفته شده، انگیزه اصلی از ارائه معماری سرویس گرا نیز مقابله با این چالش ها بود. مهمترین اهداف(انگیزه) ارائه معماری سرویس گرا شامل موارد ذیل می شد:

بهبود سطح استفاده مجدد و انعطاف پذیری سرویس های اطلاعاتی

انعطاف پذیری فناوری اطلاعات در پاسخ به تغییرات مداوم کسب و کار

استاندارد سازی و یکپارچگی سکوها و زیرساختهای فناوری اطلاعات

ارتقاء همراستائی فناوری اطلاعات با کسب و کار

بهبود تعامل پذیری بین سازمانی

"معماری سرویس گرا" حاوی قوانین، الگوها و ضوابطی است که منجر به ایجاد خصایصی نظیر پیمانه ای بودن، بسته بندی، اتصال سست، استفاده مجدد و ترکیب پذیری شده و از نظر ساختار از یک ارائه دهنده سرویس و یک درخواست کننده سرویس تشکیل شده است. درمعماری سرویس گرا منظور از اتصال سست، قابلیت تعامل بین سرویس ها به صورت مستقل از کدنویسی و مکان سرویس ها است، بگونه ای که سرویس ها در زمان اجرا می توانند تغییر مکان داده، روالهای داخلی خود را تغییر دهند یا حتی از یک فناوری جدید تر استفاده کنند، بدون اینکه تاثیری منفی بر سرویس گیرندگان گذاشته شود

تاریخچه SOA

معماری سرویس گرا جدیدترین نسل از معماری سیستم های اطلاعاتی (فناوری اطلاعات) است که از اوایل دهه دو هزار معرفی شد و طی چند سال اخیر به سرعت فراگیر شده است. در شکل زیر نسل های مختلف معماری سیستم های اطلاعاتی طی دهه های اخیر نشان داده شده است.

معماری سرویس گرا از دیدگاه های مختلف قابل بررسی است، هر فرد یا ذینفع بر طبق جایگاه خود تصویری از معماری سرویس گرا دارد، در ادامه سه دیدگاه مدیران فناوری اطلاعات، مدیران کسب و کار و طراحان و پیاده سازان سیستم مورد بررسی قرار می گیرد.

مدیران کسب و کار: مجموعه ای از سرویس ها که سازمان مایل به ارائه آنها به مشتریان یا شرکاء خود است.

مدیران فناوری اطلاعات: سبکی از معماری که حاوی قوانین، الگوها و ضوابطی است که منجر به ایجاد خصایصی نظیر پیمانه ای بودن(Modularity) ، بسته بندی(Encapsulation) ، اتصال سست(Loosely Coupled) ، استفاده مجدد(Reusability) و ترکیب پذیری(Composability) شده و از نظر ساختاری از یک ارائه دهنده سرویس و یک درخواست کننده سرویس تشکیل شده است.

طراحان و پیاده سازان سیستم های اطلاعاتی: یک سبک(مدل) برنامه نویسی که از استانداردهائی مورد توافق و مستقل از فناوری استفاده می کند و قابلیت تعامل پذیری بین مولفه های نرم افزاری را بدون توجه به سکو و فناوری پیاده سازی آنها پشتیبانی می کند

 

/ 0 نظر / 38 بازدید